Ekologické pěstování

Biodiverzitu chráníme u? více ne? 50 let. Spole?nost Yves Rocher je zároveň botanikem, pěstitelem, výrobcem a distributorem a prodejcem kosmetiky Yves Rocher. Ovládá tak všechny etapy produkce výrobk? a sna?í se, aby výroba a aktivity měly co nejmenší vliv na ?ivotní prost?edí.

Slo?ení výrobk?

Zále?í nám na ochraně p?írody, proto chráníme jak rostliny, tak jejich okolí.

• Pro naše výrobky vybíráme suroviny rostlinného p?vodu jako jsou oleje, máslo, vosk ?i pryky?ice.
• Rostliny, které vyu?íváme, jsou pěstované podle zásad ekologického zemědělství.
• Naše výrobky mají snadné biologické rozlo?ení.

 

Chráníme svět okolo nás

Výrobky Yves Rocher nejsou testovány na zví?atech ji? od roku 1989. Yves Rocher je jednou z prvních spole?ností, která se postavila proti testování na zví?atech. Díku tomu jsme v roce 1992 získali zlatou medaili S.P.A. Spole?nosti na ochranu zví?at.

Extrakce rostlinných výta?k?

Naše metody extrakce rostlinných výta?k? jsou nad?asové a šetrné. Vyu?íváme p?írodní procesy s ohledem na aktivní kompozici ka?dé rostliny.

Obaly

100% obal? našich výrobk? podléhá p?ísným ekologickým pravidl?m.

REDUKUJEME
Sni?ujeme spot?ebu u neobnovitelných zdroj? tím, ?e sni?ujeme hmotnost našich obal? a na jejich výrobu pou?íváme recyklované materiály.

RECYKLUJEME
Veškeré naše obaly jsou recyklovatelné. Tím, ?e pou?íváme obaly ze skla pro všechny naše výrobky z ?ady pé?e o ple?, pomáháme sni?ovat produkci plyn?, které zvyšují skleníkový efekt.

Výroba

Díky zp?sobu výroby Yves Rocher získal trojí certifikaci - kvality, bezpe?nosti a ochrany ?ivotního prost?edí.

Od roku 2010 jsme sní?ili produkci CO2 v pr?měru o 25% na jeden produkt.

P?i výrobě klademe velký d?raz na ochranu vody. Od roku 2010 jsme sní?ili celkovou spot?ebu vody o 21%.

Kosmetika podporující biodiverzitu

V roce 2008 se zna?ka Yves Rocher podílela na zalo?ení spole?nosti NRSC (Natural Resources Stewardship Circle), která sdru?uje kosmetické spole?nosti s jediným cílem – chránit biodiverzitu.

OBJEVTE TAKÉ

Tyto webové stránky pou?ívají cookies za ú?elem poskytování slu?eb v souladu s Pravidly cookies.

Více informací
爱播速影院-爱播视频-爱播视频播放器