La Gacilly, model zodpovědného p?ístupu k p?írodě

La Gacilly le?í v samém srdci zna?ky Yves Rocher. K neodmyslitelnému pat?í hledání rovnováhy mezi p?írodou a krásou, kulturou a zemědělstvím, uměním a pr?myslem.

 

La Gacilly a biodiverzita

Botanická zahrada

Botanická zahrada zalo?ená v roce 1977 v kolébce zna?ky Yves Rocher ve francouzském měste?ku La Gacilly ?ítá více ne? tisíc druh? rostlin a slou?í k uchovávání, pozorování a výzkumu Rostlinné kosmetiky Yves Rocher.

Bio pole

La Gacilly - Francie. Kolébka zna?ky Yves Rocher. 55 hektar? polí obhospoda?ovaných podle zásad ekologického zemědělství. Arnika, he?mánek, ?e?icha, měsí?ek, chrpa, sléz... Sběr rostlin probíhá p?ímo na místě.

Pr?myslové zóny

Většina našich výrobk?, prodávaných po celém světe, je vyráběná ve t?ech továrnách v Bretani. Ty produkují témě? 300 milión? výrobk? ro?ně. Díky tomuto zp?sobu výroby mají továrny trojí certifikaci - kvality, bezpe?nosti a ochrany ?ivotního prost?edí. Továrny získaly certifikát podpory biodiverzity.

Festival fotografií

Ka?dý rok v ?ervnu se organizuje v La Gacilly největší festival fotografií pod širým nebem v Evropě. Během něho se ulice a stěny dom? promění v galerii fotografií ob?ích rozměr?. Festivalu se ú?astní více ne? 200 fotograf? a p?es 2 milióny návštěvník? ze všech kout? světa.

Umění v La Gacilly

Umělci s mezinárodním renomé vyzdobili ulice v La Gacilly svými výtvory.

Úly

V?ely jsou skute?ným ukazatelem biodiverzity. Zna?ka Yves Rocher aktivně bojuje proti ubývání v?elí populace tím, ?e na svých bio polích nechala vybudovat více ne? 200 úl?.

 

Tyto webové stránky pou?ívají cookies za ú?elem poskytování slu?eb v souladu s Pravidly cookies.

Více informací
爱播速影院-爱播视频-爱播视频播放器