Otázky a odpovědi

Nej?astější dotazy k věrnostnímu klubu

Jak dlouho mám na sbírání bod? konkrétní úrovně?

S ka?dým nákupem se prodlu?uje platnost všech bod? o jeden rok. V p?ípadě, ?e rok nenakoupíte v pr?běhu 365 dní, body propadají.

Kde zjistím po?et bod??

Po p?ihlášení do zákaznického ú?tu na www.bayganyo.com. Pro zobrazení správného po?tu bod? je nutné mít spárovanou věrnostní kartu. Dále u kosmetických poradkyň a na ka?dé ú?tence po uskute?něném nákupu.

Jak lze spárovat zákaznický ú?et s věrnostní kartou

Po p?ihlášení do zákaznického ú?tu na www.bayganyo.com lze v sekci m?j ú?et lze spárovat libovolný po?et věrnostních karet pomocí tla?ítka "P?idat věrnostní kartu". Pokud jste p?i registraci do věrnostního klubu neuvedli telefonní ?íslo, věrnostní kartu nelze tímto zp?sobem spárovat se zákaznickým ú?tem. Jde o bezpe?nostní opat?ení. Pokud si p?ejete spárovat věrnostní kartu, u které není p?i?azeno ?ádné telefonní ?íslo, obra?te se prosím na jakoukoliv kamennou prodejnu nebo vyplňte aktualiza?ní formulá?. Proces párování věrnostních karet trvá 24 hodin.

Jak zjistím, do kdy mi body platí?

Po p?ihlášení do zákaznického ú?tu na www.bayganyo.com je v sekci m?j ú?et tato informace uvedena v prvním poli pod stavem bodového konta.

Kdy? u? sbírám body do další úrovně (2.,3.) mohu se ještě vrátit a vyu?ít slevu první úrovně (150,-).

Ano, pokud máte dostate?ný po?et bod?, tak m??ete kdykoli vyu?ít slevu jakékoli úrovně.

Kdy? mám dostate?né body na vyu?ití t?í slev, mohu je pou?ít v rámci jednoho nákupu?

Ne, platí, ?e v rámci kamenných prodejen je mo?no pou?ít 1 slevu v 1 obchodě v rámci 24 hodin. V internetovém obchodě lze vyu?ít jednu slevu v rámci jedné objednávky.

Pro? je pro mě výhodné uvést v rámci zalo?ení VK telefonní ?íslo?

Poskytnutím telefonního ?ísla spole?nosti Yves Rocher získám schopnost rychlejší identifikace v rámci věrnostního klubu na prodejně a e-shopu.

Mohu pou?ít 2 slevy v 1 den, pokud mám dostatek bod??

Ne, v rámci 1 dne a jednoho obchodu lze pou?ít pouze 1 slevu. Ostatní body samoz?ejmě na ú?tě z?stávají a lze je pou?ít v rámci dalšího nákupu a dne.

Existuje nějaká hranice pro sbírání věrnostních bod??

Ano. Maximální po?et bod?, kterého mohu jako zákazník dosáhnout, je 10 000. Yves Rocher preferuje, aby zákazníci vyu?ívali odměny za věrnost co nej?astěji.

Na ú?tence mám více ne? 10 000 bod?, jak je to mo?né?

Systém se aktualizuje ka?dých 24 hodin v noci, maximální po?et bod?, kterého m??ete dosáhnout a následně vyu?ít, je 10 000.

Jak lze vyu?ít body v rámci nákupu v internetovém obchodě?

Po p?ihlášení do zákaznického ú?tu na www.bayganyo.com lze v sekci m?j ú?et vyměnit body za věrnostní kupon. Unikátní kód kuponu je pot?eba vlo?it do p?íslušného pole v košíku a vybrat produkt, na který si p?ejete uplatnit slevu. Tato akce je nevratná a věrnostní kupon e-shopu nelze vyu?ít v kamenných prodejnách. Platnost věrnostního kuponu je jeden měsíc. Sleva bude poskytnuta na kosmetický výrobek s výjimkou dárkových kompozic, dárkových kazet a dárkových šek?. Pokud katalogová cena výrobku p?evyšuje slevu vybrané úrovně, ú?astník doplatí rozdíl mezi slevou a katalogovou cenou vybraného výrobku. Pokud je katalogová cena vybraného výrobku ni?ší ne? sleva vybrané úrovně, rozdíl ú?astníkovi nebude vyplacen.

Co znamená informace v internetovém obchodě "Body, které ?ekají na p?i?azení."?

Zákazník internetového obchodu získává za svoje nákupy body stejným zp?sobem jako zákazník kamenného obchodu. Jedinný rozdíl vyplývá z legislativy online nakupování a to lh?ta pro odstoupení od smlouvy 14 dní. Věrnostní body jsou p?i?azeny po 25 dnech od odeslání objednávky, kdy má Yves Rocher jistotu, ?e transakce opravdu proběhla.

Nej?astější dotazy k internetovým objednávkám

Pot?ebuji změnit adresu doru?ení zásilky?

Kontaktujte Zákaznické centrum Yves Rocher na e-mailové adrese: info@yves-rocher.cz a uve?te, prosím, ?íslo Vaší objednávky (CZVPI…). Pakli?e byla Vaše zásilka vyexpedována, kontaktujeme doru?ovací spole?nost a informujeme je o změně doru?ovací adresy. V p?ípadě, ?e znáte ?íslo Vašeho balíku, m??ete změnu nahlásit p?ímo doru?ovací spole?nosti, p?ípadně kontaktovat kurýra po obdr?ení zprávy s jeho kontaktními údaji.

Jak mohu zjistit stav mé objednávky?

Kontaktujte Zákaznické centrum Yves Rocher na e-mailové adrese: info@yves-rocher.cz a uve?te, prosím, ?íslo Vaší objednávky (CZVPI...). Stav objednávky lze dohledat v zákaznikém ú?tu v sekci objednávky.

Kdy dorazí má zásilka?

Standardní doba doru?ení je 5 pracovních dní. Všechny objednávky jsou odesílány do externího skladu, kde je zpracovávají a kompletují. Následně jsou balí?ky p?edávány doru?ovací zvolenému p?epravci k doru?ení. PokudVám během této doby nebude doru?ena, kontaktujte nás na : info@yves-rocher.cz.

Nedostávám pravidelné nabídky poštou

Pokud Vám nabídky nejsou doru?ovány, kontaktujte nás prosím na emailu: info@yves-rocher.cz nebo telefonicky na ?ísle 800 99 66 33. Uve?te prosím Vaše jméno, p?íjmení a ?íslo věrnostní karty.

Pot?ebuji změnit emailovou adresu pro zasílání newsletter?

Zasílání newsletteru na Vaši e-mailovou adresu aktivujete ?i zrušíte po p?ihlášení do Vašeho ú?tu. Pokud nemáte sv?j zákaznický ú?et aktivujte pomocí panelu v dolní ?ásti úvodní webové stránky Yves Rocher - „Aktivace zasílání newsletteru“. Pokud ani jedna z mo?ností ne?eší tento problém, kontaktujte nás na: info@yves-rocher.cz.

Změna adresy pro zasílání nabídek poštou

Pokud chcete změnit adresu pro doru?ování nabídek, kontaktujte nás prosím na emailu: info@yves-rocher.cz nebo telefonicky na ?ísle 800 99 66 33. Uve?te prosím Vaše jméno, p?íjmení, ?íslo věrnostní karty a Vaši novou adresu.

Tyto webové stránky pou?ívají cookies za ú?elem poskytování slu?eb v souladu s Pravidly cookies.

Více informací
爱播速影院-爱播视频-爱播视频播放器