Pan Yves Rocher, jeden mu?, jedna vize

Zna?ka Yves Rocher se zrodila v roce 1959 z vize spojit svět rostlin s ?enskou krásou.

Pan Yves Rocher

Rostlinný svět

Zna?ka Yves Rocher se zrodila v roce 1959 z vize pana Yvese Rochera, který vě?il v kosmetiku zalo?enou na rostlinné bázi, která by zp?ístupňovala krásu všem ?enám.

Pan Yves Rocher propojil znalosti p?írody s vědeckým výzkumem a s cílem dostat do svých výrobk? nejú?innější rostlinné výta?ky. Svou filozofii zároveň op?el o podporu zdravého ?ivotního prost?edí.

Zna?ka Yves Rocher je pěstitelem, výrobcem a distributorem v jednom ji? od roku 1959. Ji? více ne? 50 let vyu?ívá blahodárných ú?ink? rostlin ve prospěch ?enské krásy. Zároveň aktivně chrání ?ivotní prost?edí a zajiš?uje vysokou kvalitu a ochranu svých výrobk?.

Bris Rocher, Generální ?editel Groupe Yves Rocher

Svět se mění, vize z?stává

Dnes vede zna?ku Bris Rocher, vnuk pana Yvese Rochera.

Samotná spole?nost zaměstnává více ne? 16 000 lidí. Svět se mění, zna?ka se vyvíjí, ale vize z?stává stejná. A v La Gacilly se věnujeme pěstování rostlin a sběru rostlin s vášní. Jen tak doká?eme pe?ovat o krásu ?en po celém světě.

 

Tyto webové stránky pou?ívají cookies za ú?elem poskytování slu?eb v souladu s Pravidly cookies.

Více informací
爱播速影院-爱播视频-爱播视频播放器