PRAVIDLA VěRNOSTNÍHO KLUBU YVES ROCHER

Výhody a nabídky Věrnostního klubu se vztahují na nákupy v kamenných obchodech a internetovém obchodě Yves Rocher.


Úvod

I. Speciální program pro věrné ú?astníky věrnostního klubu (Klub YVES ROCHER) je organizován a spravován spole?ností YVES ROCHER, spol. s r.o., I?: 43005608 se sídlem Na str?i 2102/61a, 140 00, Praha 4 - Kr? (dále také jako „Yves Rocher").

II. Věrnostní systém je ur?en pro ú?astníky věrnostního systému, kte?í v síti obchod? nebo v internetovém obchodě Yves Rocher na území ?eské republiky nakoupili zbo?í a pro potencionální ú?astníky věrnostního systému, kte?í se zú?astnili zvláštních prezenta?ních a spole?enských akcí po?ádaných mimo obchody Yves Rocher.

III. Cílem Věrnostního systému je odměňovat zákazníky Yves Rocher, kte?í jsou ú?astníky věrnostního systému a poděkovat jim za jejich věrnost poskytnutím cenového zvýhodnění produkt? Yves Rocher p?i splnění ní?e uvedených podmínek.

IV. Ní?e uvedené všeobecné podmínky Věrnostního systému stanovují práva a závazky jeho ú?astník?, tj. spole?nosti YVES ROCHER, spol. s r.o. na straně jedné a dr?iteli věrnostní karty Yves Rocher na straně druhé. Tato pravidla vstupují v platnost dnem jejich zve?ejnění na internetových stránkách www.bayganyo.com.

Všeobecné podmínky Věrnostního klubu

Definice:

1 „KLUB YVES ROCHER" je věrnostní systém organizován a spravován spole?ností YVES ROCHER, spol. s r.o., který umo?ňuje získat ú?astník?m věrnostního systému speciální odměnu na základě po?tu nasbíraných věrnostních bod?.

2 „Věrnostní karta" je fyzická nebo elektronická karta, která je nep?enosná, vystavená s unikátním ?íslem na konkrétní jméno ú?astníka věrnostního systému. Věrnostní karta spojuje ú?astníka věrnostního systému s věrnostním ú?tem a dokládá jeho ú?ast ve Věrnostním systému.

3 „Věrnostní ú?et" je ú?et registrovaného ú?astníka věrnostního systému. Obsahuje informaci o po?tu nasbíraných věrnostních bod? a p?idělených věrnostních kartách.

4 „Věrnostní bod" – reprezentuje hodnotu získanou za nákup produkt? Yves Rocher ú?astníkem věrnostního programu.

5 „Obchod Yves Rocher" - prodejní místo kosmetických výrobk? zna?ky Yves Rocher ozna?ené logem zna?ky Yves Rocher, vyskytující se na území ?eské republiky. Aktuální seznam všech obchod? je k dispozici na internetových stránkách www.bayganyo.com

6 „Internetový obchod Yves Rocher" - prodejní místo kosmetických výrobk? zna?ky Yves Rocher ozna?ené logem zna?ky Yves Rocher dostupné na internetových stránkách www.bayganyo.com.

7 „Ú?astník věrnostního systému" – je registrovaný zákazník do věrnostního klubu Yves Rocher, který dal souhlas se svou registrací do Věrnostního systému dle stanovených podmínek. Souhlas m??e být udělen písemně v obchodě Yves Rocher nebo elektronicky p?i registraci v internetovém obchodě Yves Rocher.

8 „Katalogová cena" – jedná se o doporu?enou cenu produktu, cenu bez veškerých slev a promo akcí. Katalogová cena je v?dy uvedena jako vyšší cenová hodnota u všech produkt? Yves Rocher, které se týká cenové zvýhodnění.

1 Podstata Věrnostního systému

1.1 V rámci věrnostního programu sbírá Ú?astník věrnostního systému věrnostní body na sv?j věrnostní ú?et za jím realizované nákupy kosmetických produkt? Yves Rocher v kamenných obchodech a v internetovém obchodě Yves Rocher.

1.2 Ú?astník věrnostního programu je identifikován – spojen se svým věrnostním ú?tem pomocí věrnostní karty.

1.3 Výměnou za nasbírané věrnostní body m??e Ú?astník věrnostního systému získat cenové zvýhodnění produkt? Yves Rocher dle zde definovaných pravidel.

1.4 Výhody vyplývající z Věrnostního systému ani nasbírané věrnostní body nelze postoupit ?i prodat jinému Ú?astníkovi věrnostního systému.

1.5 Pokud Ú?astník věrnostního systému vlastní 2 nebo více Věrnostních karet, všechny karty budou automaticky p?i?azeny pod jeden věrnostní ú?et, a to v?etně nasbíraných věrnostních bod?. P?i p?íštím nákupu s pou?itím kterékoliv věrnostní karty vlastněné ú?astníkem věrnostního programu, budou získané věrnostní body p?i?teny na věrnostní ú?et ú?astníka věrnostního systému.

1.6 Nasbírané věrnostní body nelze směnit za peně?ní hotovost.

2 Ú?ast ve Věrnostním systému

2.1 Ú?astníkem věrnostního systému se m??e stát jakákoliv plnoletá osoba, která uvede svou koresponden?ní adresu na území ?eské republiky. Osoby mladší 18 let se mohou Věrnostního systému ú?astnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

2.2 Ú?ast ve Věrnostním systému je osobní a nep?enosná.

2.3 Ka?dý Ú?astník věrnostního systému m??e kumulovat věrnostní body pouze na jeden věrnostní ú?et.

2.4 Aby mohl být zájemce za?azen do Věrnostního klubu Yves Rocher, musí ?itelně vyplnit a podepsat nebo potvrdit registra?ní formulá?, který je k dispozici v internetovém obchodě na adrese: http://www.bayganyo.com/customer/register v elektronické podobě a fyzicky ve všech Obchodech Yves Rocher. Vyplňované údaje musí být kompletní a pravdivé. Po p?edání vyplněného registra?ního formulá?e personálu Obchodu Yves Rocher nebo potvrzení elektronické verze v internetovém obchodě Yves Rocher, obdr?í zájemce Věrnostní kartu. Pokud ú?astník věrnostního systému zvolil elektronickou registraci – obdr?í kartu elektronicky – emailem. Elektronická i fyzická verze věrnostní karty lze bezprost?edně pou?ít ke sbírání věrnostních bod?. Registrace je následně zanesena do databáze Ú?astník? věrnostního systému spravované spole?ností YVES ROCHER, spol. s r.o. (dále jen « databáze »).

2.5 Formulá?e bez uvedení podstatných nále?itostí, tj. plného jména a p?íjmení, koresponden?ní adresy a podpisu, nemohou být za?azeny do databáze.

2.6 YVES ROCHER, spol. s r.o. si vyhrazuje právo nezaregistrovat do databáze zájemce, kte?í p?edlo?ili formulá?e, ve kterých jsou údaje neúplné ?i ne?itelné, ?i na kterých chybí podpis.

2.7 Osobní údaje Ú?astník věrnostního systému (registrace) jsou do databáze zaneseny do 2 měsíc? od data zalo?ení Věrnostní karty

2.8 Je v zájmu Ú?astníka věrnostního systému, aby informoval v?dy v?as spole?nost YVES ROCHER, spol. s r.o. o změnách ve svých osobních údajích (změna adresy, p?íjmení atd.). YVES ROCHER, spol. s r.o. doru?uje adresné zásilky ur?ené Ú?astníkovi věrnostního systému pouze na posledně oznámenou adresu.

 

3 Věrnostní karta

3.1 Ka?dý Ú?astník věrnostního systému obdr?í věrnostní kartu Yves Rocher.

3.2 Věrnostní karta je platná ve všech Obchodech Yves Rocher a v internetovém obchodě na území ?eské republiky.

3.3 Věrnostní karta umo?ňuje Ú?astníkovi věrnostního systému sbírat věrnostní body na základě uskute?něných nákup? kosmetických výrobk? Yves Rocher dle ní?e specifikovaných pravidel.

3.4 Věrnostní karta opravňuje směnit nasbírané body za cenové zvýhodnění, které lze uplatnit na kosmetické výrobky Yves Rocher.

3.5 Je v zájmu Ú?astníka věrnostního systému, aby informoval spole?nost YVES ROCHER, spol. s r.o. o p?ípadné ztrátě nebo zcizení své Věrnostní karty.

3.6 YVES ROCHER, spol. s r.o. nenese zodpovědnost za p?ípadné zneu?ití ztracené ?i odcizené karty t?etí osobou (v?etně vyu?ití nasbíraných věrnostních bod? ke směně za kosmetický výrobek), pokud ztráta nebo zcizení nebyly Ú?astníkem věrnostního systému v?as ohlášeny.

3.7 V p?ípadě ztráty nebo odcizení věrnostní karty vyplní Ú?astník věrnostního systému p?íslušný formulá?, který je k dispozici ve všech Obchodech Yves Rocher. Na základě p?edání vyplněného formulá?e obdr?í ú?astník novou Věrnostní kartu.

3.8 Platnost věrnostních bod? se s ka?dým nákupem prodlu?uje o 1 rok. V p?ípadě, ?e datum platnosti vyprší, Ú?astník věrnostního systému tímto dnem ztrácí nárok na uplatnění všech nasbíraných a dosud nevyu?itých věrnostních bod?. Zákazník si m??e ově?it platnost věrnostních bod? na webu v p?ípadě, ?e má aktivován internetový ú?et a ?ádně slou?eny všechny věrnostní karty nebo p?i nákupu v obchodě Yves Rocher po ukon?ení transakce.

3.9 Systém sbírání věrnostních bod? na Věrnostní ú?et Ú?astníka věrnostního systému:

3.9.1 YVES ROCHER, spol. s r.o. se zavazuje ú?astníkovi věrnostního systému p?iznat věrnostní body za nákup kosmetických výrobk? v Obchodech Yves Rocher a internetovém obchodě Yves Rocher.

3.9.2 Po?et p?iznaných věrnostních bod? odpovídá výši hodnoty nákupu provedeného v korunách ?eských (K?). Za ka?dou utracenou 1,- K? nále?í ú?astníkovi věrnostního programu 1 věrnostní bod.

3.9.3 YVES ROCHER, spol. s r.o. si vyhrazuje právo změnit systém p?idělování bod?.

3.9.4 Po uskute?nění nákupu v obchodě Yves Rocher budou Ú?astníkovi věrnostního systému na Věrnostní ú?et p?ipsány věrnostní body na základě p?edlo?ení věrnostní karty.

3.9.5 V p?ípadě absence věrnostní karty p?i nákupu v obchodě YVES ROCHER má zákazník mo?nost po?ádat prodejní personál o dohledání v databázi na základě osobních údaj? ú?astníka věrnostního programu a manuální p?i?azení ?ísla věrnostní karty k nákupu. YVES ROCHER, spol. s r.o. si v tomto p?ípadě vyhrazuje právo nekompenzovat věrnostní body, pokud nelze ú?astníka věrnostního systému dohledat v databázi.

3.9.6 Po uskute?nění nákupu v internetovém obchodě Yves Rocher jsou věrnostní body p?i?azeny automaticky po uskute?nění transakce v p?ípadě, ?e se ú?astník věrnostního programu v pr?běhu nákupu identifikuje p?ihlášením ke svému zákaznickému ú?tu.

3.9.7 V p?ípadě absence p?ihlášení k zákaznickému ú?tu p?i nákupu v internetovém obchodě Yves Rocher si YVES ROCHER, spol. s r.o. vyhrazuje právo nekompenzovat věrnostní body a ú?astník věrnostního programu p?ichází o věrnostní body, které mohl získat za tento nákup.

3.9.8 V p?ípadě odcizení nebo ztráty Věrnostní karty je pro kompenzaci věrnostních bod? pot?eba kontaktovat zákaznickou linku ( http://www.bayganyo.com/kontakt ) a domluvit se na ?ešení problému individuálně. YVES ROCHER, spol. s r.o. si v tomto p?ípadě vyhrazuje právo nekompenzovat věrnostní body, pokud ú?astník věrnostního systému nem??e být dohledán v databázi.

3.9.9. V p?ípadě zakoupení dárkového voucheru budou věrnostní body p?i?teny tomu, kdo dárkový voucher zakoupí, a nikoli tomu, kdo voucher pou?ije k úhradě za zbo?í.

3.10 Směna věrnostních bod? za slevu na kosmetický výrobek:

3.10.1 Směna věrnostních bod? m??e proběhnout pouze během nákupu kosmetických výrobk?.

Směna věrnostních bod? za cenové zvýhodnění produkt? Yves Rocher probíhá následujícím zp?sobem:
- I. úroveň (2000 bod?) – sleva 150 K? na 1 kosmetický výrobek z katalogové ceny
- II. úroveň (4000 bod?) – sleva 400 K? na 1 kosmetický výrobek z katalogové ceny
- III. úroveň (6000 bod?) – sleva 700 K? na 1 kosmetický výrobek z katalogové ceny

3.10.1.1 Pro získání slevy v internetovém obchodě je nutné vygenerovat věrnostní kupon, který lze uplatnit jen na e-shopu po dobu jednoho měsíce. Podmínky vyu?ití kuponu jsou stejné jako v kamenných obchodech specifikovány ní?e: 3.10.1.2. Kupony lze generovat zde: http://www.bayganyo.com/customer/loyaltycard. Jakmile tímto zp?sobem smění zákazník body za věrnostní kupon, akci nelze vzít zpět. Pro aplikaci slevy z kuponu na objednávku je nutné vlo?it unikátní kód kuponu, který je zobrazen na konci celého procesu a i doru?en na registrovaný email zákazníka, vlo?it do pole věrnostní sleva v košíku e-shopu.

3.10.1.2 Sleva bude poskytnuta na kosmetický výrobek s výjimkou dárkových kompozic, dárkových kazet a dárkových šek?. Pokud katalogová cena výrobku p?evyšuje slevu vybrané úrovně, ú?astník doplatí rozdíl mezi slevou a katalogovou cenou vybraného výrobku. Pokud je katalogová cena vybraného výrobku ni?ší ne? sleva vybrané úrovně, rozdíl ú?astníkovi nebude vyplacen.

3.10.2 Nasbírané věrnostní body nemohou být v ?ádném p?ípadě směněny za hotovost ani p?evedeny na jinou osobu.

3.11 Blokace věrnostní karty

3.11.1 YVES ROCHER, spol. s r.o. m??e s okam?itou platností zablokovat Věrnostní kartu Ú?astníka věrnostního systému, pokud tento nerespektuje pravidla popsaná v tomto dokumentu nebo na registraci záměrně uvedl chybné osobní údaje, ?i se vydává za jinou osobu.

3.11.2 Ú?astník věrnostního systému m??e být kdykoliv na vlastní ?ádost vy?azen z databáze. V tomto p?ípadě zákazník kontaktuje call centrum ?i svou ?ádost na výmaz odešle na e-mailovou adresu: osobniudaje@yrnet.com. Yves Rocher si vyhrazuje lh?tu 30 dní ode dne obdr?ení ?ádosti k výmazu na tuto operaci.

 

4 Ukon?ení nebo p?erušení věrnostního systému

4.1 YVES ROCHER, spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv ukon?it nebo p?erušit Věrnostní systém.

4.2 V p?ípadě ukon?ení nebo p?erušení Věrnostního systému bude spole?nost YVES ROCHER, spol. s r.o. o této skute?nosti informovat Ú?astníky věrnostního systému prost?ednictvím sítě Obchod? Yves Rocher a na internetových stránkách www.bayganyo.com

4.3 V p?ípadě ukon?ení nebo p?erušení Věrnostního systému m??e Ú?astník věrnostního systému uplatnit dosud nasbírané body (razítka) a směnit je za cenové zvýhodnění kosmetických výrobk?, nasbíral-li je v mno?ství a ?ase nezbytném ke splnění podmínky pro směnu v souladu s pravidly popsanými v tomto dokumentu. V opa?ném p?ípadě nasbírané body propadají.

5 Ochrana osobních dat

5.1 Ú?astník věrnostního systému potvrzuje svým podpisem, ?e se seznámil, a ?e souhlasí se Zásadami ochrany osobních údaj?.

Tyto webové stránky pou?ívají cookies za ú?elem poskytování slu?eb v souladu s Pravidly cookies.

Více informací
爱播速影院-爱播视频-爱播视频播放器