Pravidla soutě?e

Získejte nákup zdarma na e-shopu www.bayganyo.com.

Jak m??ete vyhrát? Je to jednoduché.

Zapojte se do soutě?e na našem e-shopu. Nakupte na e-shopu nad 999 K?, zadejte slevový kód 100HRA do pole pro slevové kódy a soutě?te o 100. objednávku zdarma. Objednávka zdarma znamená identická soutě?ní objednávka. Ka?dý ú?astník se m??e do soutě?e zapojit jen jednou.

Jak probíhá soutě??

1. Soutě? probíhá od 23. dubna do 26. dubna 2020.

2. Pro ú?ast v soutě?i je nutné vytvo?it  objednávku na e-shopu www.bayganyo.com v minimální hodnotě 999 K? a zadat do pole pro slevové kódy kód 100HRA. Ka?dý  zákazník, který uzav?e objednávku s tímto kódem, získá dvojnásobný po?et věrnostních bod? a mo?nost vyhrát 100. objednávku zdarma. Soutě? kon?í 26. dubna 2020. Po skon?ení vyhodnotí marketingový tým Yves Rocher soutě?. Výherci budou o výh?e informováni e-mailem do 3. května 2020, 12:00 hodin. Výhry jsou popsány v ?lánku 5. úplného znění pravidel soutě?e.

3. Do soutě?e je mo?né se zapojit pouze jednou.

V soutě?i mohou ú?astníci vyhrát:

  • stejný nákup zdarma v hodnotě soutě?ní objednávky

Jak získat výhru?

1. Vlo?te do nákupního  košíku na e-shopu zbo?í v hodnotě minimálně 999 K?

2. Do pole pro slevové kódy, které se nachází v nákupním košíku, zadejte soutě?ní kód: 100HRA

3. Dokon?ete Vaší objednávku

4. Ka?dý  zákazník, který uzav?e objednávku s tímto kódem, získá dvojnásobný po?et věrnostních bod? a mo?nost vyhrát 100. objednávku zdarma. Po skon?ení vyhodnotí marketingový tým Yves Rocher soutě?. Informace o výh?e budou výherc?m zaslané na e-mail jejich objednávky do 12:00 hodin, 3. května 2020.

Těšíme se na Vaší ú?ast!

 

Úplná pravidla soutě?e „Vyhrajete nákup zdarma“ (dále jen „soutě?“) spole?nosti YVES ROCHER, spol. s. r. o.

1. Po?adatel soutě?e

Po?adatelem soutě?e je:

YVES ROCHER, spol. s r.o., se sídlem Na str?i 2102/61a, 140 00  Praha 4 - Kr?, I?: 43005608, DI?: CZ43005608, spole?nost zapsaná v OR vedeném MS v Praze oddíl C vlo?ka 4763 (dále jen „Yves Rocher“ anebo „po?adatel“);

Soutě? je organizována na profilu spole?nosti YVES ROCHER spol. s.r.o. na e-shopu www.bayganyo.com

Pro ?ádný vstup do soutě?e musí ú?astník dokon?it objednávku na e-shopu v minimální hodnotě 999 K? a zároveň do p?íslušného pole pro slevové kódy vlo?it soutě?ní kód: 100HRA, který ho zaregistruje do soutě?e.

2. Termín konání soutě?e

Soutě? probíhá v termínu od od 23. dubna do 26. dubna 2020 (dále jen „doba platnosti“).

3. Podmínky ú?asti v soutě?i

Ú?astníkem se m??e stát ka?dá fyzická osoba s doru?ovací adresou na území ?eské republiky, s platnou e-mailovou adresou, kterou uvede p?i ú?asti v soutě?i, s výjimkou zaměstnanc? po?adatele a jejich osob blízkých ve smyslu § 22 Ob?anského zákoníku.

Ze soutě?e budou vylou?eny ty osoby, které neuvedou své kontaktní údaje v po?adovaném rozsahu, p?ípadně tyto údaje budou nesprávné ?i jinak nepou?itelné, nebo které jakýmkoliv jiným zp?sobem nevyhoví pravidl?m této soutě?e, osoby, které jednají vědomě v rozporu s pravidly soutě?e nebo jejich? jednání vykazuje znaky podvodného, nekalého nebo ne?estného jednání s cílem zneu?ít své ú?asti v soutě?i za ú?elem získání výhry.

Po?adatel soutě?e si vyhrazuje právo na vylou?ení kteréhokoliv ú?astníka soutě?e v p?ípadech uvedených výše. Rozhodnutí po?adatele je ve všech takových p?ípadech kone?né a nelze se proti němu odvolat. Po?adatel soutě?e si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutě?e nebo soutě? zrušit, a to bez nároku ú?astníka na náhradu škody. Organizátor soutě?e není odpovědný za technické problémy p?i p?enosu dat elektronickými prost?edky. O výhrách v soutě?i a celkovém po?adí ú?astník? kone?ně a bez mo?nosti odvolání rozhoduje po?adatel soutě?e. V p?ípadě pochybností o splnění podmínek soutě?e jednotlivými ú?astníky le?í d?kazní povinnosti na ú?astnících.Po?adatel soutě?e si vyhrazuje právo na vylou?ení kteréhokoliv ú?astníka soutě?e v p?ípadech uvedených výše. Rozhodnutí po?adatele je ve všech takových p?ípadech kone?né a nelze se proti němu odvolat. Po?adatel soutě?e si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutě?e nebo soutě? zrušit, a to bez nároku ú?astníka na náhradu škody. Organizátor soutě?e není odpovědný za technické problémy p?i p?enosu dat elektronickými prost?edky. O výhrách v soutě?i a celkovém po?adí ú?astník? kone?ně a bez mo?nosti odvolání rozhoduje po?adatel soutě?e. V p?ípadě pochybností o splnění podmínek soutě?e jednotlivými ú?astníky le?í d?kazní povinnosti na ú?astnících.

4. Ú?ast v soutě?i/mechanika

Soutě? probíhá od 23. dubna do 26. dubna 2020.

Pro ú?ast v soutě?i je nutné vytvo?it objednávku na e-shopu www.bayganyo.com v minimální hodnotě 999 K? a zadat do pole pro slevové kódy kód 100HRA. Ka?dý zákazník, který uzav?e objednávku s tímto kódem, získá dvojnásobný po?et věrnostních bod?. Soutě? kon?í 26. dubna 2020. Po skon?ení vyhodnotí marketingový tým Yves Rocher soutě?. Informace o výh?e budou výherc?m zaslané na e-mail jejich objednávky do 12:00 hodin, 3. května 2020. Výhry jsou popsány v ?lánku 5. úplného znění pravidel soutě?e.

Dokon?ením soutě?ní objednávky ú?astník:

a.    prohlašuje, ?e si není vědom, ?e by t?etí osoba bránila dokon?ení objednávky nebo zapojením se do soutě?e

Ka?dý ú?astník se m??e do soutě?e zapojit vytvo?ením a dokon?ením jedné objednávky z e-shopu www.bayganyo.com.

5. Výhry

Ka?dá 100. vytvo?ená objednávka získává:

  • identický nákup na e-shopu www.bayganyo.com soutě?ní objednávky, kterou dokon?il pod kódem 100HRA. Minimální výše objednávky je 999 K?.

6. Nárok na výhru/odevzdání výher

Výsledky soutě?e budou oznámené výherc?m zasláním e-mailu, pod kterým uzav?eli svou soutě?ní objednávku. Výsledky soutě?e budou vyhlášené 3. května 2020.

Pro nále?ité odevzdání ceny je výherce soutě?e povinný spole?nosti YVES ROCHER spol. s. r. o. odeslat do 7 kalendá?ních dn? od obdr?ení zprávy o své výh?e odpově? na e-mail, ze kterého byl kontaktován, pot?ebné a kompletní kontaktní údaje (jméno, p?íjmení, adresa, telefonní ?íslo, e-mail).

Výhra bude odeslaná na adresu poskytnutou výhercem soutě?e do 14 pracovních dní od obdr?ení kontaktních údaj? ze strany výherce.

Po?adatel soutě?e si vyhrazuje právo na odeslání a doru?ení ceny jen v rámci ?eské republiky.

V p?ípadě, ?e výherce výhru nep?evezme nebo do 7 kalendá?ních dní neposkytne svoje kontaktní údaje, ztrácí na výhru nárok.

?ádnou z uvedených výher není mo?né směnit za peníze ani za jiné plnění.

Po?adatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a změnit podmínky odevzdávání výher.

V p?ípadě, ?e nedojde k odevzdání výhry výherc?m z d?vodu na straně výherc?, zejména pokud se výherce nepoda?í ani po t?etím pokusu kontaktovat, propadá v takovém p?ípadě výhra ve prospěch Po?adatele.

7. Osobní údaje

Svou ú?astí v soutě?i ka?dý ú?astník:

a)    souhlasí s tím, ?e poskytnuté osobní údaje v rozsahu uvedeném v ?lánku 6 těchto Pravidel (a fotografie) mohou být zpracovávány spole?ností YVES ROCHER, spol. s r.o., YVES ROCHER, spol. s r.o., se sídlem Na str?i 2102/61a, 140 00  Praha 4 - Kr?, I?: 43005608, DI?: CZ43005608, spole?nost zapsaná v OR vedeném MS v Praze oddíl C vlo?ka 4763, jako?to správcem v souladu se zákonem ?. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údaj? v platném znění, za ú?elem zpracování a vyhodnocení výsledk? soutě?e. Zpracování m??e být prováděno prost?ednictvím t?etích osob. Souhlas je udělován dobrovolně na dobu pot?ebnou k vyhodnocení soutě?e a odevzdání cen. Pro ú?ast v soutě?i je t?eba uvést kontaktní údaje v celém po?adovaném rozsahu,

b)    souhlasí se zve?ejněním svého jména a p?íjmení na facebookovém profilu po?adatele v p?ípadě výhry v soutě?i,

c)    potvrzuje, ?e se seznámil s pravidly soutě?e, a tato pravidla schvaluje a zavazuje se je dodr?ovat.

8. Závěre?ná ustanovení

V p?ípadě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutě? a těchto úplných pravidel, platí text těchto úplných pravidel, jak jsou uvedené na www.bayganyo.com.

Na výhry není právní nárok. Výhry se nedají vyměnit za peníze. V p?ípadě, ?e ú?astník soutě?e v pr?běhu soutě?e poruší hrubým zp?sobem podmínky a pravidla soutě?e, jeho ú?ast v soutě?i kon?í bez nároku na jakékoliv, by? jen ?áste?né plnění ze strany po?adatele.

Výhry vyobrazené v reklamních materiálech jsou ilustrativní.

Aktuální pravidla soutě?e jsou po celou dobu trvání soutě?e zve?ejněna na internetových stránkách po?adatele www.bayganyo.com.

V Praze dne 22.4.2020

Tyto webové stránky pou?ívají cookies za ú?elem poskytování slu?eb v souladu s Pravidly cookies.

Více informací
爱播速影院-爱播视频-爱播视频播放器